Vid försäljning av lägenheten

Uppsägningstiden

Det är viktigt att tänka på att uppsägningstiden för garageplats och extra förråd är 3 månader. Uppsägning görs enklast genom att fylla i baksidan av hyresavtalet och lämna det i styrelsens brevlåda. Uppsägningstiden för garageplats kan bli kortare beroende på garageköns längd.

Observera att styrelsen inte godtar uppsägning via e-post.

Uppsägning av el- och internetavtal samt IP-telefon

Lägenhetsinnehavaren är skyldig att säga upp sitt hushållselavtal till nätleverantören Fortum. Internetavtal, IP-TV samt IP-telefoniavtal ska sägas upp till Ownit. Det är viktigt att bredbandsavtalet skriftligen sägs upp. Lägenhetsinnehavaren är annars fortfarande juridiskt och ekonomiskt ansvarig för vad den tillträdande innehavaren gör med internetanslutningen.

Efter försäljning

Vattenförbrukningen regleras automatiskt av SBC. Debiteringen sker till säljare och köpare per det datum övertagandet sker. Det är därför viktigt att rätt datum anges till styrelsen och SBC.

Internetrouter och en ip-tv box hör till lägenheten och ska lämnas kvar. Frånträdande medlem är ansvarig för att dessa boxar finns kvar och är funktionsdugliga. Om dessa inte fungerar för tillträdande medlem så hålls den frånträdande ekonomiskt ansvarig.